Турак-жай үйүн жалдоо келишимин күбөлөндүрүү

Турак-жай үйүн жалдоо келишимин күбөлөндүрүү кыймылсыз мүлк жайгашкан жер боюнча жүргүзүлөт. Мында нотариус төмөнкү документтерди талап кылат:
– турак-жайга мамлекеттик каттоо органынын (Госрегистрдин) аныктамасын,
– турак-жайга укукту аныктоочу документинин бир нускасын (сатуу жана сатып алуу келишими, белекке берүү келишими, алмашуу келишими, мураска болгон укук тууралуу күбөлүк ж.б.),
– жубайынын макулдугу боюнча арызын (эгерде турак-жай үйүн биргелешкен нике учурунда сатып алышса), үй-бүлө мүчөлөрүнүн макулдугу боюнча арызын (эгерде турак-жай үйү же квартира менчиктештирүү жолу менен алынса),
– эгерде юридикалык жак келишимдин тараптарынынын бири болсо, ошол юридикалык жактын ыйгарым укуктуу органынын келишим түзүү боюнча чечимин, уюштуруу документеринин нускаларын жана көчүрмөлөрүнүн (уюштуруу боюнча чечими, уставы, юридикалык жактын мамлекеттик каттоо жөнүндө күбөлүгү, статистика органдары тарабынан берилген карта), өкүлүнө келишимди түзүү боюнча юридикалык жак тарабынан берилген ишеним катты.
Келишимдин негизинде: тапшырылып жаткан турак-жайдын мүнөздөмөсү, жалдоо мөөнөтү, келишимдин суммасы, жалдоонун шарттары көрсөтүүгө тийиш, тараптардын каалоосу боюнча тараптардын укуктары жана милдеттери, ал милдеттерди аткарбай коюунун кесепеттери, жалдоо келишимин токтотуунун негиздери көрсөтүлүшү мүмкүн, тараптардын каалоосу боюнча мыйзамга каршы келбеген башка шарттар да көрсөтүлүшү мүмкүн.
Жалдоо келишиминин бир нускасы мамлекеттик каттоо органына жөнөтүлөт.
Бул келишимди түзүү менен жарандар турак-жайга болгон өз укуктарын толугу менен мыйзам чегинде сактайт.
Жогоруда айтылган маселе боюнча кандайдыр бир түшүнүксүз суроолор болсо Талас шаарынын жана районунун мамлекеттик нотариалдык кенсесине кайрылып кеңири жооп алсаныз болот.

Д.Ташманбетова,

Талас шаарынын жана Талас районунун
мамлекеттик нотариусу: